Scrum Increment

Scrum Increment

Scrum Increment (Phần gia tăng trong Scrum) Phần gia tăng Scrum được xem là một bước tiến cụ thể trong quá trình hoàn thành mục tiêu của sản phẩm. Theo các chỉ dẫn của Scrum, phần gia tăng này thường…

User story

User story

User story là một phần của product backlog.Nó chứa thông tin miêu tả về một chức năng trong một hệ thống hay một ứng dụng đang được phát triển. User story được viết dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, thông…