Nội dung khóa học
Tổng quan về khóa học
Gới thiệu thông tin về khóa học và giảng viên
0/2
Khái quát về Agile & Scrum
Giới thiệu về phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt Agile và quy trình làm việc Scrum. Bao gồm các khái niệm cơ bản của Agile và các lợi ích của Scrum.
0/6
Tổng kết
Giúp học viên hệ thống lại kiến thức về Scrum
0/2
Ứng dụng Scrum trong phát triển dự án
Thông tin bài học
  • Cung cấp thông tin cơ bản về Agile
  • Lưu ý những hiểu nhầm thường thấy về Agile
Tham gia thảo luận
0% Hoàn thành