Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Cho phép trình duyệt gửi các thông báo quan trọng đến bạn?