Estimate

Hiển thị kết quả duy nhất

Sách “Estimate và prioritize dự án phục vụ chiến lược kinh doanh”
Miễn phí

Sách “Estimate và prioritize dự án phục vụ chiến lược kinh doanh”

Estimate và Prioritize (ước lượng công việc và phân bổ mức độ ưu tiên) là hai hoạt động không thể thiếu đối với quá trình lập kế hoạch. Do tính chất thay đổi liên tục của các dự án, sự ước lượng và sắp xếp mức độ ưu tiên theo đó cũng được thay đổi nhằm đảm bảo chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn.