Tải những cuốn sách LEAN PM SChool dành tặng bạn tại đây

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Why attitude is important and how to understand it correctly
Miễn phí

Why attitude is important and how to understand it correctly

If we understand correctly about attitude, what caused attitude and what attitude leads to, we can make better versions of ourselves day by day.
Sách “Estimate và prioritize dự án phục vụ chiến lược kinh doanh”
Miễn phí

Sách “Estimate và prioritize dự án phục vụ chiến lược kinh doanh”

Estimate và Prioritize (ước lượng công việc và phân bổ mức độ ưu tiên) là hai hoạt động không thể thiếu đối với quá trình lập kế hoạch. Do tính chất thay đổi liên tục của các dự án, sự ước lượng và sắp xếp mức độ ưu tiên theo đó cũng được thay đổi nhằm đảm bảo chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn.

Đọc thêm thông tin hữu ích tại trang blog và tham khảo các khóa học giúp phát triển nghề nghiệp của LEAN PM School.