Sách “Estimate và prioritize dự án phục vụ chiến lược kinh doanh”

Miễn phí

Estimate và Prioritize (ước lượng công việc và phân bổ mức độ ưu tiên) là hai hoạt động không thể thiếu đối với quá trình lập kế hoạch. Do tính chất thay đổi liên tục của các dự án, sự ước lượng và sắp xếp mức độ ưu tiên theo đó cũng được thay đổi nhằm đảm bảo chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn.

// add more button

Lập kế hoạch là một trong số những hoạt động quan trọng bậc nhất trong hoạt động quản lý dự án. Đối với các dự án có tính linh hoạt, nhất là các dự án phát triển phần mềm, lập kế hoạch không phải là hoạt động chỉ xảy ra một hoặc một vài lần, mà nó là hoạt động được lặp lại trong suốt thời gian diễn ra dự án.
Estimate và Prioritize (ước lượng công việc và phân bổ mức độ ưu tiên) là hai hoạt động không thể thiếu đối với quá trình lập kế hoạch. Do tính chất thay đổi liên tục của các dự án, sự ước lượng và sắp xếp mức độ ưu tiên theo đó cũng được thay đổi nhằm đảm bảo chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn.
Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách thức được áp dụng hiệu quả trong thực tế đối với hoạt động estimate và prioritize nhằm phục vụ chiến lược kinh doanh trong quản lý dự án.
Lưu ý rằng, kiến thức trong cuốn sách này sẽ được tiếp thu tốt nhất nếu bạn có một số kiến thức nền tảng về Scrum (một qui trình phát triển dự án phần mềm linh hoạt).