Scrum là một framework

Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, Scrum tôn trọng các tập giá trị và nguyên tắc cơ bản của #Agile.

Hướng tiếp cận của Scrum là đặt các vòng lặp phát triển vào các khung thời gian cố định nhằm tránh lãng phí thời gian, và trong các vòng lặp đó, đội ngũ Scrum sẽ phát hành ra các mảnh sản phẩm mới có thể trải nghiệm được bởi các bên có liên quan, bao gồm cả và khách hàng và người dùng cuối.

Ba vai trò chính trong Scrum

ProductOwner, ScrumMaster và ScrumDevelopment Team sẽ cùng nhau sử dụng Product Backlog và Sprint Back Log để sắp xếp và thực thi công việc cho các vòng lặp, và trong mỗi vòng lặp sẽ có các sự tương tác đáng chú ý bao gồm:

  • Sprint Planning (lên kế hoạch)
  • Daily Scrum (đồng bộ công việc hàng ngày)
  • Sprint Review (duyệt kết quả của một vòng lặp)
  • Sprint Retrospective (sử dụng thông tin vòng lặp vừa qua để cả thiện tương lai)
  • Và có thể có Backlog Refinement (tinh luyện thông tin backlog) nữa.

Trong hình là thông tin tổng quan về Scrum, theo dõi LEAN PM School để nhận nhiều hơn các thông tin liên quan đến ProjectManagement và ProductManagement nhé.

Tóm tắt Scrum