User story là một phần của product backlog.
Nó chứa thông tin miêu tả về một chức năng trong một hệ thống hay một ứng dụng đang được phát triển.

User story được viết dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, thông qua góc nhìn của người dùng cuối hoặc người sử dụng hệ thống, tùy thuộc vào tính chất của từng dự án, user story có thể được viết bởi những đối tượng khác nhau như là đội ngũ phát triển, khách hàng tiềm năng, quản lý dự án hoặc đơn vị trung gian.